Polityka prywatności

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych w Fundacji

 

I – Przetwarzanie danych osobowych


 1. 1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Darczyńców zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.
 2. Wypełniając dane w Formularzu Darczyńca/Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację na warunkach i celach określonych w Regulaminie.
 3. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowanika lub Darczyńcy, które zostały podane w wyniku wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na Portalu Fundacji: www.dobrowraca-mg.pl, w szczególności:
 • imię i nazwisko, płeć;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres zamieszkania/pobytu;
 • adres IP lub inne identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, a także logi systemowe.
 • w przypadku Podopiecznych Fundacji, Fundacja przetwarza dane osobowe dotyczące nazwy schorzenia oraz innych informacji dotyczących stanu zdrowia podopiecznego.

Ponadto jeżeli dokonano Darowizny poprzez wpłatę na rachunek bankowy Fundacji lub na poczet konkretnej Zbiórki wówczas przetwarzamy dodatkowe dane Darczyńcy, takie jak: numer rachunku bankowego oraz adres zamieszkania (pobytu), które są niezbędne do zidentyfikowania wpłaty Darczyńcy oraz wystawienia odpowiedniego zaświadczenia.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w każdym czasie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

II – Administrator danych


 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja “Fundacja DOBRO WRACA MG” z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta nr 60, lok. 15 w Tychach (kod pocztowy 43-100) wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (VIII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS: 0000893615, REGON: 388704281, NIP: 6462988457.
 2. Aby skontaktować się z Administratorem należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@dobrowraca-mg.plz dopiskiem “Ochrona danych osobowych”.

 

III – Cel przetwarzania danych osobowych, czyli podstawa prawna

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników lub Darczyńców w następujących sytuacjach i celach:
 • w celu realizacji obsługi procesu dokonywania Darowizn (wpłaty online),
 1. w celu obsługi reklamacji związanej z działaniem Portalu,
 • w celu prowadzenia statystyk i analizy zachowań

 

– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie  zgody wyrażonej poprzez Użytkownika.

 

Fundacja przetwarza także dane osobowe w celach:

 1. archiwalnych,
 2. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Fundacji,
 3. podatkowo – rachunkowych, czyli wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości

 

–  w tym przypadku przetwarzanie danych wymagane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie powoduje, że nie jest możliwa rejestracja w Portalu lub dokonanie Darowizny.
 2. Przetwarzając dane osobowe Fundacja będzie kierować się tzw. zasadą minimalizacji (adekwatności) czyli gromadzenia i przetwarzania tylko takich danych, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu.
 3. Jeżeli koniecznym jest przetwarzanie przez Fundację danych osobowych takich jak zdrowie, wizerunek, płeć lub innych danych wrażliwych to ich przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie odrębnej, wyraźnej zgody tej osoby i w celach wskazanych w klauzuli umieszczonej na właściwym, odrębnym Formularzu.
 4. Jeśli Fundacja otrzymała dane osobowe jakiejkolwiek osoby trzeciej, w szczególności Podopiecznego to zakładamy, że dane te zostały udostępnione za jej zgodą. Niezależnie od powyższego Fundacja zobowiązuje się wypełnić wobec tej osoby obowiązek informacyjny o zasadach przetwarzania jej danych osobowych, a w razie konieczności – uzyskać od tej osoby zgodę na przetwarzanie jej danych.
 5. Dane uzyskane przez Fundację nie zostaną udostępnione żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem:
 6. a) serwisu pośrednictwa finansowego – PAYPAL POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dotyczy tylko Darczyńców), któremu udostępnia się te dane w celu obsługi                        procesu zrealizowania Darowizny i na co Darczyńca akceptując Regulamin wyraża zgodę.
 7. b) na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów

W innych przypadkach udostępniania danych osobowych Fundacja jest zobowiązana uzyskać uprzednią, wyraźną zgodę osoby, której dane bezpośrednio dotyczą na takie działanie.

 1. Udostępniając dane Użytkowników i Darczyńców Fundacja dołoży wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

 

IV – Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Fundacja przechowuje dane osobowe przez okres:
 2. a) świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik/Darczyńca może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.
 3. b) wymagany przepisami prawa, w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych,
 4. c) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Fundacja         zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

 

V – Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

 1. Każdy Użytkownik Portalu lub Darczyńca ma prawo do:
 2. dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
 3. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 4. żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 7. żądania przeniesienia danych osobowych, przy czym prawo takie przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub zgody dotyczącej tej osoby, której dotyczy owe żądanie;
 8. złożenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.
 9. do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Fundację.
 10. Aby wykonać powyższe uprawnienia należy skontaktować się z Fundacją w sposób opisany w pkt II ust. 2 polityki prywatności.

VI – Ochrona danych osobowych przez Fundację

Fundacja podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Fundacja stosuje dostępne jej najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.