Regulamin darowizn – Fundacja Dobro Wraca MG

Regulamin darowizn Fundacji “Fundacja DOBRO WRACA MG” świadczonych za pośrednictwem portalu internetowego

 

 &1

 

Definicje

 

 1. Portal – portal internetowy dostępny pod adresem www.dobrowraca-mg.pl

 

 1. Fundacja / Operator portalu – “Fundacja DOBRO WRACA MG” z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta nr 60, lok. 15 w Tychach (kod pocztowy 43-100) wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (VIII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS: 0000893615, REGON: 388704281, NIP: 6462988457.

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, warunki przekazywania darowizn, prawa i obowiązki Darczyńców oraz Fundacji.

 

 1. Darczyńca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała Darowizny. Darczyńca może być zarejestrowany lub niezarejestrowany w Portalu.

 

 1. Darowizna – środki pieniężne przekazywane przez Darczyńcę na cele statutowe Fundacji lub na realizację konkretnego celu, w szczególności na cele Zbiórek ogłaszanych przez Fundację.

 

 1. Zbiórka – akcja ukierunkowana na zebranie środków pieniężnych na określony, konkretny cel (zgodny ze statutowymi celami Fundacji).

 

 1. Serwis pośrednictwa finansowego – serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez:
 2. PAYPAL POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 14110822500000,
 3. PAYU Spółka Akcyjna z siedzią w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444.

 

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu przez Fundację. Użytkownik może być zarejestrowany lub niezarejestrowany.

 

 

 • 2

 

Postanowienia ogólne

 

 

 1. Portal stanowi wyłączną własność Fundacji.
 2. Fundacja za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego Regulaminu umożliwia – także przy wykorzystaniu Serwisu pośrednictwa finansowego – przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji, w tym na konkretne Zbiórki, a nadto umożliwia zgłaszanie osób potrzebujących wsparcia i prowadzenie komunikacji z Darczyńcami oraz innymi Użytkownikami.
 3. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 5. Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: kontakt@dobrowraca-mg.pl   przeznaczony do kontaktu z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 6. Fundacja jest uprawniona do umieszczania w Portalu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Fundacji lub osób trzecich.
 • 3

Warunki techniczne

Aby możliwym było korzystanie przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu koniecznym jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet;
 2. połączenie z siecią Internet
 3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 4. dodatkowo – w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

 • 4

 

Darczyńcy

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Wpłat środków finansowych na rzecz Fundacji można dokonać wyłącznie w formie darowizny w następujący sposób:
 3. a) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji o numerze:  97 1020 2528 0000 01020 558 1584 w Banku PKO BP lub na wirtualne konta (Subkonta) konkretnej osoby potrzebującej. W tytule przelewu należy wpisać             odpowiednio „Darowizna na cele statutowe fundacji” lub wpisać numer ewidencyjny   Podopiecznego oraz imię i nazwisko;
 4. b) przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego serwisu pośrednictwa finansowego
 5. Darczyńca może również być powiadamiany mailowo o zakończeniu lub przedłużeniu okresu trwania Zbiórki, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 6. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem środków pieniężnych na konkretną Zbiórkę dokonywanych przelewem online (za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji) są realizowane za pomocą zewnętrznego systemu płatności tj. Serwisu pośrednictwa finansowego. Od każdej wpłaty Darczyńcy na konkretną Zbiórkę potrącana jest kwota określana przez serwis pośrednictwa finansowego.
 7. Operator informuje, że Fundacja pobiera wartość stanowiącą  5 % z kwoty uzyskanej na rzecz konkretnej Zbiórki i że stanowić to będzie darowiznę na cele statutowe Fundacji.
 8. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

7.Darczyńca może przekazywać Darowizny anonimowo albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego kwot na konkretną Zbiórkę, która została wsparta przez tego Użytkownika, będą widoczne dla innych Użytkowników.

 • 5

Rejestracja w portalu

 1. Rejestracja w Portalu wymaga zawarcia umowy z Fundacją w przedmiocie objęcia Podopiecznego opieką Fundacji oraz wskazania Fundacji adresu poczty elektronicznej (e-mail), na który Operator prześle wiadomość, w której będzie znajdował się link do formularza. W celu dokończenia rejestracji koniecznym jest uruchomienie linku i wypełnienie formularza, a także akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. W odpowiedzi na ww. czynności Operator serwisu zakłada indywidualne konto dla podmiotu, który dokonał rejestracji.
 • 6

Zbiórka

 

 1. Zbiórki są ogłaszane w Portalu przez Operatora i mogą być prowadzone przez Fundację samodzielnie.
 2. Operator jest uprawniony do odmowy opublikowania Zbiórki w Portalu bez podania przyczyny lub do natychmiastowego uniemożliwienia dostępu do danych Zbiórki w przypadku gdy:
 3. informacje zamieszczone w opisie Zbiórki są niezgodne z rzeczywistością;
 4. uzyska informacje, iż cel Zbiórki jest niezgodny z celami określonymi w statucie Fundacji
 5. śmierci osoby na rzecz której była założona Zbiórka.
 6. Fundacja oświadcza, że treści oraz fotografie umieszczone przez nią w Portalu, w tym w szczególności opisy Zbiórek, są przygotowywane przez Fundację na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich.

 

 1. Fundacja w oparciu o udostępnione jej materiały weryfikuje cel i kwotę Zbiórki.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z przebiegiem leczenia lub choroby osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie oceny i odczucia są elementami opisu Zbiórek. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Fundacji o nieprawdziwości lub bezprawności treści dotyczących Zbiórek, Fundacja uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.
 3. Suma zgromadzonych środków pieniężnych odnośnie konkretnej Zbiórki widoczna w Portalu jest jedynie sumą orientacyjną i może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych kwot ze względu na opóźnienia w działaniu systemu bankowego.
 4. Kwota, czyli wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, której zebranie jest konieczne dla realizacji celu Zbiórki będzie powiększona o 5 % i stanowić będzie Darowiznę na cele statutowe Fundacji.
 5. Regulacja wskazana w ust. 7 powyżej będzie miała zastosowanie także w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do zebrania całej sumy określonej w Zbiórce lub gdy zebrana suma będzie wyższa, niż kwota, która planowo miała zostać zebrana.

 

 • 7

Zgłoszenie osób potrzebujących wsparcia Fundacji

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia osób potrzebujących wsparcia.
 2. Zgłoszenie osoby potrzebującej wsparcia jest możliwe po wypełnieniu formularza dostępnego w Portalu.
 3. Operator zobowiązany jest do analizy zgłoszenia i rozważenia ogłoszenia Zbiórki w Portalu. Po ujawnieniu się jakichkolwiek wątpliwości co osoby potrzebującej wsparcia, jej stanu zdrowia lub sytuacji materialnej Fundacja jest uprawniona do wezwania do wyjaśnienia wątpliwości lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.
 • 8

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu na adres e-mail Operatora: kontakt@dobrowraca-mg.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji.
 2. Operator udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika wskazany w reklamacji lub na adres wskazany w piśmie, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej.

 

 • 9

Ochrona danych osobowych

 1. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera dokument „Polityka prywatności – ochrona danych osobowych w Fundacji”, który zostaje udostępniony na Portalu równocześnie z niniejszym Regulaminem i stanowi jego integralną część.
 2. Darczyńca dokonując Darowizny wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację, czyli Administratora danych.

 

 • 10

Zmiany Regulaminu i Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w Portalu przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. O zmianie Regulaminu informuje się poprzez umieszczenie w Portalu nowej treści Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu oraz w siedzibie Fundacji.
 5. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 10 lutego 2022 r.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 7. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a Użytkownikami/Darczyńcami wynikłych w związku ze świadczeniem przez Operatora usług w ramach Portalu będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Fundacji.