Regulamin – Fundacja Dobro Wraca MG

Regulamin sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na Subkontach Podopiecznych w ramach pomocy społecznej
Fundacji „Fundacja DOBRO WRACA MG”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

 1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad zakładania Subkonta Podopiecznego (w tym wymagane dokumenty), sposobów gromadzenia i wydatkowania środków finansowych zgromadzonych na Subkoncie w ramach pomocy społecznej Fundacji, zasad refundacji kosztów przez Fundację oraz tworzenia indywidualnego profilu Podopiecznego na stronie internetowej Fundacji,
 2. W niniejszym Regulaminie określonym wyrażeniom nadano konkretne znaczenie, stąd też:
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument
 4. Fundacja – oznacza Fundację „Fundacja DOBRO WRACA MG” z siedzibą w Tychach przy ul. Władysława Reymonta 60/15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (VIII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS: 0000893615, REGON: 388704281, NIP: 6462988457.
 5. Umowa – jest to umowa zawarta pomiędzy Fundacją a Opiekunem lub Podopiecznym, dotycząca prowadzenia przez Fundację Subkonta na rzecz Podopiecznego oraz określająca zasady współpracy pomiędzy Stronami.
 6. Subkonto – indywidualne (wirtualne) konto bankowe przeznaczone dla danego Podopiecznego, dzięki któremu możliwe jest księgowe wyodrębnienie zgromadzonych na nim środków pieniężnych.
 7. Podopieczny – oznacza osobę fizyczną, której Fundacja udziela wsparcia i która zawarła z Fundacją Umowę dotyczącą prowadzenia przez Fundację Subkonta na rzecz Podopiecznego
 8. Opiekun – osoba wskazana w Umowie, która reprezentuje Podopiecznego i działa w jego imieniu, a także posiada pełną decyzyjność w obrębie Subkonta; W sytuacji, gdy Podopieczny nie posiada Opiekuna, ponieważ jest w stanie reprezentować się samodzielnie wszelkie zapisy w niniejszym Regulaminie dotyczące osoby Opiekuna dotyczą w takim przypadku bezpośrednio Podopiecznego.
 9. Zbiórka – akcja ukierunkowana na zebranie środków pieniężnych na określony, konkretny cel (zgodny ze statutowymi celami Fundacji).

 

 1. Aby doszło do założenia Subkonta koniecznym jest (oprócz zawarcia Umowy) przedłożenie następujących dokumentów:
 2. oryginału zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia Podopiecznego wydanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem Umowy; Opiekun jest zobowiązany informować Fundację na piśmie o istotnych zmianach stanu zdrowia Podopiecznego oraz przedstawiać aktualną dokumentację lekarską;
 3. kopię orzeczenia o niepełnosprawności Podopiecznego, jeśli zostało wydane;
 4. zdjęcie Podopiecznego aktualne na dzień podpisania Umowy.

 

 1. Fundacja tworzy indywidualne konto Podopiecznego na stronie internetowej Fundacji www.dobrowraca-mg.pl wyłącznie na podstawie odrębnej zgody. Na koncie Podopiecznego mogą zostać opublikowane następujące informacje: imię i nazwisko, numer ewidencyjny, data urodzenia, województwo, nazwa schorzenia lub inne informacje dotyczące zdrowia, wizerunek Podopiecznego utrwalony na przekazanych Fundacji zdjęciach oraz prośba o wsparcie.
 2. W przypadku decyzji Opiekuna o utworzeniu indywidualnego konta Podopiecznego obejmującego jego wizerunek, udziela on Fundacji z chwilą wyrażenia przedmiotowej zgody nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania ze zdjęć w celu wskazanym powyżej, na następujący polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi technikami;
 3. b) wprowadzenie do pamięci komputera;
 4. c) udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (umieszczania w sieci Internet);
 5. d) a także udziela Fundacji zgody na niezbędną obróbkę techniczną i graficzną zdjęć, jak również korzystanie z nich w całości lub we fragmentach.
 6. Opiekun zobowiązuje się przekazać Fundacji wyłącznie te zdjęcia Podopiecznego, co do których przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe oraz aktualizować je przynajmniej raz na 2 lata.

 

 • 2

ZASADY GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONTACH PODOPIECZNYCH

           

 1. Środki pieniężne na rzecz Podopiecznego są gromadzone na wirtualnym rachunku bankowym Fundacji (tzw. Subkonto).
 2. Gromadzenie środków pieniężnych na Subkoncie Podopiecznego może być prowadzone poprzez:
 3. Przekazywanie darowizn przez darczyńców na rzecz konkretnego Podopiecznego w ramach konkretnej zbiórki, czyli akcji ukierunkowanej na zebranie środków pieniężnych na określony cel
 4. wpłaty 1 % podatku ( wyłącznie po uzyskaniu przez Fundację statusu Organizacji Pożytku Publicznego)
 5. zbiórki publiczne, o czym mowa poniżej w § 5,
 6. Z tytułu udostępnienia indywidualnych, wirtualnych rachunków bankowych Podopiecznego, założenia Subkonta oraz prowadzenia obsługi informacyjnej i księgowej gromadzonych na nich środków pieniężnych przekazywanych przez Darczyńców Fundacja pobiera miesięczną opłatę w kwocie 5 zł.
 7. Fundacja nie pobiera żadnej prowizji ani opłat innego rodzaju za wyjątkiem kwoty opisanej w § 2 ust. 3 oraz sumy stanowiącej wartość 5 % z kwoty uzyskanej z konkretnej Zbiórki, która to kwota stanowić będzie darowiznę na cele statutowe Fundacji.
 8. Fundacja nie dokonuje żadnych operacji finansowych na Subkoncie Podopiecznego, jeśli rachunki przysłane do Fundacji dotyczą zadłużeń Podopiecznego wobec Skarbu Państwa i innych wierzycieli.

 

 • 3

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA STANU SUBKONTA PODOPIECZNEGO

 

 1. Fundacja, na wniosek Podopiecznego/Opiekuna udziela informacji o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na Subkoncie Podopiecznego.
 2. Wniosek może zostać skierowany na piśmie lub pocztą elektroniczną nie częściej niż raz na 30 dni.

 

 • 4

RACHUNKI BANKOWE FUNDACJI

 

Środki finansowe otrzymane przez Fundację tytułem darowizn (w tym z przeznaczeniem na rzecz konkretnego Podopiecznego) są gromadzone na rachunku bankowym Fundacji w w  PKO BP o numerze: 97 1020 2528 0000 01020 558 1584

 

 • 5

ZASADY DOTYCZĄCE PUBLIKOWANIA ZBIÓREK

 

 1. Treść Zbiórki musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji i dokumentacją lekarską lub inną przedłożoną Fundacji.
 2. Treść Zbiórki dotyczącej Podopiecznego musi zostać uprzednio (tj. przed jej publikacją na stronie internetowej Fundacji) zaakceptowana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Fundację, a wielkość pliku zawierającego treść zbiórki nie może przekraczać 3 MB.
 3. Informacje publikowane o Podopiecznych powinny być aktualizowane przez Opiekuna przynajmniej raz na 2 lata.
 4. Opiekun zobowiązuje się nie gromadzić środków pieniężnych pozyskiwanych z wykorzystaniem danych Fundacji na swoich prywatnych kontach bankowych.

 

 

 

 

 • 6

ZBIÓRKI PUBLICZNE W FUNDACJI

 

 1. Opiekun może we własnym zakresie organizować gromadzenie środków pieniężnych, z wyłączeniem samodzielnego prowadzenia zbiórek publicznych firmowanych swoim nazwiskiem.
 2. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na cele religijne.
 3. Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego prowadzi wyłącznie Fundacja na wniosek Opiekuna lub z własnej inicjatywy. Wpływy pieniężne z tego tytułu podlegają kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej jako „MSWiA”) i są wpłacane na konto bankowe Fundacji.
 4. W przypadku składania wniosku do Fundacji o przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz Podopiecznego, Opiekun jest zobowiązany do zorganizowania we własnym zakresie miejsca prowadzenia zbiórki publicznej, jak również wolontariuszy uczestniczących w zbiórce publicznej.
 5. Zbiórki publiczne mogą być prowadzone wyłącznie po ich zgłoszeniu przez Fundację i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez MSWiA na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych – w okresie wskazanym w tym zgłoszeniu, na cele wyszczególnione w treści zgłoszenia oraz tylko w walucie polskiej (środki pieniężne wpłacane w walucie obcej są zamieniane w banku na walutę polską).
 6. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych mogą być rozdysponowane wyłącznie na cele wskazane w treści zgłoszenia.
 7. Opiekun ma świadomość, iż zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń organizowanie lub przeprowadzanie publicznej zbiórki ofiar bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

 

 

 

 • 7

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO REFUNDACJI KOSZTÓW ORAZ ZASADY JEJ SPORZĄDZANIA

 

 1. Fundacja pokrywa poniesione koszty wyłącznie w formie przelewów, na podstawie otrzymanych oryginałów faktur, rachunków, lub innych dowodów księgowych do wysokości posiadanych na Subkoncie Podopiecznego środków pieniężnych. W szczególnych przypadkach Fundacja może odstąpić od wymogu przedłożenia oryginałów dokumentów wskazanych w zdaniu poprzedzającym i wówczas wystarczającym będzie przedłożenie Fundacji kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, lecz decyzję o wypłacie środków pieniężnych podejmuje w takiej sytuacji Zarząd Fundacji. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje podmiot, u którego pozostaje oryginał dokumentu, np. MOPS.
 2. Wszystkie faktury, rachunki lub inne dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty, zarówno krajowe jak i zagraniczne, powinny być wystawione na Podopiecznego lub Opiekuna, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Na fakturach, rachunkach i innych dowodach księgowych, które mają zostać opłacone bezpośrednio przez Fundację ich wystawcy koniecznym jest wskazanie jako nabywcy Podopiecznego lub Opiekuna, a jako płatnika Fundację „Fundacja Dobro Wraca MG”, ul. Władysława Reymonta 60/15, 43 – 100 Tychy, NIP: 6462988457.
 4. Na rachunkach, fakturach lub innych dowodach księgowych wystawca powinien wskazać numer ewidencyjny oraz nazwisko i imię Podopiecznego.
 5. Wszystkie zagraniczne faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski (nie dotyczy to faktur za leki, paliwo, bilety komunikacyjne), co powinno zostać poświadczone przez biuro tłumaczeń we właściwy sposób.
 6. Zagraniczne faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe potwierdzające poniesione koszty będą rozliczane w oparciu o średni kurs waluty ustalonej przez NBP na dzień wystawienia dowodu potwierdzającego poniesienie kosztów.
 7. Faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe nie mogą być wystawione przed datą założenia Subkonta dla Podopiecznego. Faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe należy przedłożyć Fundacji wraz z „Zestawieniem kosztów”, tj.:
 8. Załącznikiem Nr 1a lub 1b – w przypadku dokumentów przeznaczonych do refundacji; przedmiotowe dokumenty należy przedkładać Fundacji nie później niż w terminie 21 dni od daty ich wystawienia;
 9. Załącznikiem Nr 1c – w przypadku dokumentów przeznaczonych do bezpośredniego opłacenia ich wystawcom; przedmiotowe dokumenty należy przedkładać Fundacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich wystawienia.
 10. Zabronionym jest aby na fakturach, rachunkach lub inne dokumentach księgowych potwierdzających poniesione koszty znajdowali się nabywcy aktywnego/ zawieszonego Numeru Identyfikacji Podatkowej, wskazującego na prowadzenie działalności gospodarczej przez Opiekuna lub
 11. Refundacja kosztów przez Fundację jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy rachunki, faktury i inne dokumenty księgowe potwierdzające poniesione koszty zostały wystawione zgodnie z warunkami określonymi powyżej, a nadto na odwrocie dokumentu zostaną opisane co do zasadności poniesionych kosztów oraz podpisane przez Opiekuna.
 12. Jeżeli dokumenty budzą wątpliwości pod względem ich oryginalności, rzetelności oraz poprawności merytorycznej Fundacja uprawniona jest do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność poniesionych kosztów; w takim przypadku wydanie decyzji w zakresie refundacji kosztów przez Fundację zostaje wstrzymane do czasu przedłożenia Fundacji ww. dokumentów.

 

 • 8

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 1. Fundacja pokrywa koszty związane z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym w szczególności koszty związane z przeprowadzaniem operacji, rehabilitacją, leczeniem, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym Podopiecznego, zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy itp.), a także poprawą bytu materialnego Podopiecznego.
 2. Fundacja uprawniona jest do uchwalania dodatkowych, szczegółowych zasad dotyczących pokrywania poszczególnych kosztów.
 3. Fundacja może ponosić wszelkie koszty – o ile odpowiadają one koniecznym i uzasadnionym potrzebom Podopiecznego i są zgodne z treścią Umowy i redagowanych Zbiórek, a nadto odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym i merytorycznym wynikającym z ustawy o rachunkowości poprzez:
 4. zwrot poniesionych przez Opiekuna kosztów – w formie przelewu na rachunek bankowy Opiekuna. Łączna kwota wynikająca z przedłożonych dokumentów księgowych przeznaczonych do refundacji nie powinna być niższa niż 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
 5. bezpośrednie opłacenie faktury, rachunku lub innego dowodu księgowego jego wystawcy – w formie przelewu na rachunek bankowy wystawcy faktury, rachunku lub innego dokumentu księgowego wskazany w tym dokumencie. Łączna kwota do bezpośredniego opłacenia kontrahentowi nie powinna być niższa niż 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
 6. Fundacja dokona starań, by refundacja kosztów nastąpiła w jak najszybszym terminie, zaś bezpośrednie opłacenie faktury, rachunku lub innego dokumentu księgowego jego wystawcy w ciągu 21 dni, licząc od daty ich otrzymania.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do refundowania oraz bezpośredniego opłacania w pierwszej kolejności kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznych, a dopiero w dalszej kolejności kosztów poprawy warunków bytowych Podopiecznych.
 8. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 79 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia z pomocy społecznej są wolne od podatku dochodowego. Zwolnieniu od opodatkowania podlegają wyłącznie te środki pieniężne, zgromadzone na rzecz Podopiecznego na Rachunkach Bankowych, które zostały przekazane przez Fundację w ramach pomocy społecznej.

 

 • 9

 

 WYKAZ WYDATKÓW  MOŻLIWYCH DO REFUNDACJI

 

 1. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego należy zaliczyć koszty:
 2. lekarstw przyjmowanych stale lub doraźnie, szczepionek, suplementów diety;
 3. zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego,
 4. operacji i wizyt u specjalistów;
 5. usług opiekuńczych;
 6. pobytów w szpitalach (także dla osoby towarzyszącej);
 7. turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów sanatoryjnych, wypoczynkowo – zdrowotnych;
 8. zakup podręczników i pomocy naukowych dla Podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 9. terapii logopedycznej, neurologopedycznej oraz innych terapii stymulujących rozwój Podopiecznego, pakietów medycznych;
 10. protez oraz obuwia ortopedycznego lub profilaktycznego;
 11. środków: higienicznych (pielęgnacyjnych), a w niezbędnym zakresie także środków czystości;
 12. transportu Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych;
 13. zakupu ramp podjazdowych, schodołazów, podnośników, wind, szyn podjazdowych;
 14. zakupu zwierząt do terapii, a także ich utrzymania i szkoleń;
 15. naprawy, konserwacji i ubezpieczenia sprzętu rehabilitacyjnych, medycznych, ortopedycznych, wind;
 16. likwidacji barier architektonicznych, pod warunkiem, że część kosztów pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zostały zlecone przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj. lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, co powinno zostać potwierdzone pisemnym zaświadczeniem od specjalisty;

 

 1. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów poprawy warunków socjalno – bytowych Podopiecznego zalicza się koszty związane z poprawą bytu materialnego, zdrowia i higieny Podopiecznego, o ile związane są z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia, niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; (…) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

 1. 3. Jeżeli suma wydatków opisanych w ust. 1 powyżej przekracza jednorazowo kwotę 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy uprzednio zgłosić do Fundacji za pośrednictwem poczty elektronicznej zamiar takiego wydatku w celu uzyskania akceptacji Zarządu Fundacji na całościowy bądź częściowy zwrot kosztów. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Zarządu Fundacji należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszonego wydatku.

 

 • 10

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PODOPIECZNEGO PO UZYSKANIU PRZEZ NIEGO PEŁNOLETNOŚCI

 

 1. Po uzyskaniu przez Podopiecznego pełnoletności (posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych) jest on uprawniony do wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Umowy, chyba, że przedłoży Fundacji pełnomocnictwo dla innej osoby (np. Opiekuna) do wykonywania w jego imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Umowy;
 2. Jeżeli Podopieczny po uzyskaniu pełnoletności nie jest w stanie wykonywać czynności faktycznych i prawnych dotyczących swojej osoby, Opiekun jest zobowiązany przedłożyć Fundacji stosowne orzeczenie Sądu potwierdzające fakt, że Podopieczny jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo lub całkowicie; orzeczenie Sądu powinno zostać doręczone Fundacji niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się.
 3. Jeżeli Podopieczny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych nie chce korzystać ze wsparcia Fundacji na zasadach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie powinien złożyć Fundacji pisemne wypowiedzenie Umowy;

 

 • 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją, a Podopiecznymi/Opiekunami wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartej Umowy będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Fundacji.
 3. W przypadku, gdy przedłożone przez Opiekuna dokumenty niezbędne do założenia Subkonta lub pokrycia przez Fundację poniesionych przez Opiekuna kosztów będą wskazywały na możliwość popełnienia przestępstwa, w tym w szczególności na próbę wyłudzenia środków pieniężnych. Fundacja jest zobowiązana do złożenia stosownego zawiadomienia do właściwych organów.
 4. Z ważnych przyczyn takich jak m.in. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany organizacyjne lub prawne Fundacji może dojść do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia powiadomienia przez Fundację o zmieniającej się treści Regulaminu, które to powiadomienie nastąpi poprzez wysłanie stosownego komunikatu na adres e-mail Podopiecznego.
 5. Jeżeli Opiekun nie zgadza się z zaproponowanymi zmianami ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni licząc od dnia, w który miał możliwość dowiedzenia się o treści zmienionego się Regulaminu.
 6. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
 7. Załącznik Nr 1a – Zastawienie kosztów – Koszty diagnostyki, leczenia

i rehabilitacji;

 1. Załącznik Nr 1b – Zestawienie kosztów – Koszty poprawy warunków socjalno – bytowych;
 2. Załącznik Nr 1c – Zestawienie kosztów – Faktury i rachunki, które Fundacja opłaca bezpośrednio do wystawcy dokumentu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2022 r.